Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo

Album | Systemic diseases

Anterior uveitis - Juvenile Rheumatoid Arthritis
Neurofibromas of the iris (Lisch nodules) - neurofibromatosis
Crystalline lens luxation - Marfan syndrome
Corneal deposits - Mucopolysaccharidosis type VI
Atrofia óptica - Mucopolysaccharidosis type VI
Cataract - galactosemia
Cataract - associated with aniridia
Periocular Angioma - PHACE Syndrome

© Todos os direitos reservados

Developed by Sistemas do Futuro